Obchodné podmienky

Obchodné podmienky benefeed.sk platné od 1.1.2023

  

1. Rozsah platnosti

Tieto obchodné podmienky sú platné pre nákup tovaru v internetovom obchode benefeed.sk, ktorý prevádzkuje spoločnosť AQUAMID s.r.o., Krátka 1221 / 2, 693 01 Hustopeče, Česká republika, IČ:26250055 VAT:CZ26250055 (ďalej len "Predávajúci"). Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho (predávajúci) a kupujúceho (zákazník)

2. Súhlas s obchodnými podmienkami

Použitím internetového obchodu benefeed.sk a nákupom prostredníctvom internetového obchodu benefeed.sk súhlasíte s našim nákupným a reklamačným poriadkom - obchodnými podmienkami. Prevádzkovateľ internetového obchodu benefeed.sk si vyhradzuje právo meniť tieto obchodné podmienky. Po akejkoľvek takejto zmene prevádzkovateľ zverejní zmenené obchodné podmienky na tejto stránke a tým o tejto zmene informuje užívateľa / zákazníka. Takto zverejnené obchodné podmienky sú považované za platné a nahrádzajú obchodné podmienky platné pred dátumom zmeny. Použitím internetového obchodu benefeed.sk a nákupom prostredníctvom internetového obchodu benefeed.sk súhlasíte s právom prevádzkovateľa na zmenu obchodných podmienok a so spôsobom informovania zákazníka o zmene.

3. Objednávanie tovaru

Môžete využiť jeden z nižšie uvedených spôsobov objednanie tovaru:

 • objednávkou urobenou na týchto stránkach
 • prostredníctvom e-mailu zaslaným priamo na našu e-mailovú adresu je možné objednať len tovar neuvedené v ponuke na týchto stránkach. V tomto prípade Vám zašleme e-mailom Potvrdenie Vašej požiadavky a prosíme Vás o jeho spätné potvrdenie.

Všetky podané objednávky sú záväzné. Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami a s reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká v okamihu odeslania objednaného tovaru kupujúcimu. Podaním objednávky kupujúci dáva predávajúcemu súhlas k zhromažďovaniu a archivovaniu osobných údajov o kupujúcom a jeho nákupoch.

Po dobu zaplatenia celej kúpnej ceny zostáva tovar majetkom predávajúceho. Expiračná doba tovaru je uvedená na každom tovaru a je platná za podmienky predpísaného skladovania tiež uvedeného na tovare. U niektorých objednávok požadujeme zálohu alebo platbu vopred. Najčastejšie sa jedná o prípady objednávok tovaru vyrábaného na zákazku. Výnimočne sa môže stať, že Vami objednaný tovar bude aktuálne vypredané. V takomto prípade Vám bude dodaný dodatočne na naše náklady.

4. Storno objednávky

Storno / zrušenie objednávky zo strany zákazníka:
Objednávku môžete e-mailom stornovať / zrušiť do chvíle, než Vám e-mailom dôjde jej potvrdenie. Neskoršie zrušenie objednávky je možné iba na základe vzájomnej dohody predávajúceho s kupujúcim, ktorá musí byť v písomnej forme (e-mail). Ak nedôjde k tejto dohode, je kupujúci povinný zaplatiť zmluvnú pokutu (storno poplatok) v plnej výške objednávky ktorú stornoval.

Storno / zrušenie objednávky zo strany predávajúceho:
Vyhradzujeme si právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

 • Údaje zadané pri objednaní sú neúplné alebo vzbudzujú pochybnosť o skutočnom úmysle zákazníka objednať tovar. O tomto odmietnutí zašleme informáciu na e-mailovú adresu zákazníka.
 • Tovar sa už nevyrába alebo nedodáva. V takom prípade bude dodaný tovar ktorý nahrádza objednaný tovar.
 • Na stránkach nášho obchodu bude nesprávne uvedená cena tovaru. Aj cez našu snahu o čo najmenší počet chýb sa môže stať, že u Vami objednaného tovaru bude uvedená chybná cena. O tejto skutočnosti budete bezodkladne informovaní pred dodaním tovaru a v prípade nesúhlasu s novou cenou bude vaša objednávka zrušená. V prípade, že ste už zaplatili kúpnu cenu, bude vám táto čiastka prevedená späť na váš účet.
 • zákazník neuhradil do 4 dní od objednania tovaru zálohu alebo platbu vopred. V tomto prípade predávajúci vyúčtuje zmluvnú pokutu vo výške 10% z ceny objednávky za blokáciu tovaru, ktoré predávajúci na základe tejto objednávky zákazníkovi rezervoval. Zákazník sa zaväzuje túto zmluvnú pokutu uhradiť.

5. Doručenie tovaru

Štandardné doručenie na území Slovenskej republiky:

 • odoslanie prepravnou službou podľa výberu zákazníka
 • Vyzdvihnutie v sklade AQUAMID s.r.o. - osobný odber priamo zo skladu je nutné vopred dohodnúť. 

Odberateľ si vyslovuje súhlas s odovzdaním informácií potrebných pre doručenie prepravcovi. Jedná sa najmä o adresu doručenia. Možno tiež dohodnúť individuálne doručenia tovaru.

Zákazník sa zaväzuje prevziať zásielku, a ak tak neurobí, predávajúci je oprávnený účtovať mu náklady na opätovné doručenie a prípadne náklady na spätné doručenie, ak ich účtuje dopravca. Zákazník sa zaväzuje tieto náklady uhradiť.

6. Dodacie termíny

Spravidla je tovar zasielaný nasledujúci pracovný deň od zadania objednávky, ak to nie je možné bezodkladne Vás o tom budeme informovať. Pri dokončení objednávky môžete zadať dátum, kedy si prajete tovar doručiť a našou snahou bude vášmu želanie splniť

7. Platba za tovar

Štandardné spôsoby platieb za tovar:

 • Platba na dobierku s poštovým poukazom na účet.
 • Platba hotovosti pri osobnom odbere tovaru.
 • Platba bezhotovostným prevodom pred dodaním tovaru - platbu poukážete pred dodaním tovaru na náš účet. Všetky inštrukcie pre platbu obdržíte e-mailom s Potvrdením objednávky.

Pri využití všetkých spôsobov platby si vyhradzujeme právo zmeny cien. Platné ceny Vám sú potvrdené v okamihu potvrdenia objednávky. Možno tiež dohodnúť individuálne platobné podmienky.

8. Lehota na vrátenie tovaru

Ak je kupujúcim fyzická osoba - spotrebiteľ, kúpna zmluva má charakter spotrebiteľskej zmluvy, ktorá bola uzavretá pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku. V zmysle § 12 zákona č. 108/2000 o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji Z. z. je kupujúci oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 7 dní od prevzatia tovaru. Ak sa tak rozhodnete, kontaktujte nás písomne (e-mail) a uveďte, že žiadate o odstúpenie od kúpnej zmluvy s uvedením čísla daňového dokladu, dátumu nákupu a Vášho čísla účtu pre vrátenie peňazí. Tovar zašlite spolu s originálom dokladu o kúpe späť na našu adresu. Tovar musí byť kompletný a v stave, v akom ste ho prevzali pri dodávke, tzn. nesmie byť rozbalených ani používať alebo inak znehodnotený. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme poukážkou alebo prevodom na Váš účet a to najneskôr do 15 pracovných dní po fyzickom prebratí tovaru. Tovar neposielajte na dobierku, nebol by prijatý. Odporúčame Vám zasielaný tovar poistiť.

9. Reklamácie škôd vzniknutých pri doprave

Pri prevzatí zásielky je kupujúci povinný prekontrolovať stav zásielky, najmä neporušenosť lepiacej pásky s logom BENEFEED, poškodenie balíka, a pod. a odmietnuť prevzatie neúplnej alebo poškodenej zásielky. Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné ihneď telefonicky oznámiť predávajúcemu a spísať s dopravcom zápis o škode a tento do 24 hodín zaslať faxom alebo e-mailom predávajúcemu. V prípade prevzatia zásielky od dopravcu nemá kupujúci žiadne nároky na reklamácie poškodenej zásielky voči predávajúcemu.

10. Reklamácie chýb dodaného výrobku

Kupujúci je povinný prezrieť tovar bezprostredne pri jeho prevzatí / rozbalení, v každom prípade pred jeho prvým použitím, najneskôr však do 3 dní od prevzatia tovaru. Ak sa zistí akékoľvek poškodenie - najmä mechanické poškodenie, informuje kupujúci písomne o zistených závadách predávajúceho. Neskoršie reklamácie poškodenia výrobku už nie je možné uznať. Reklamácie sa vzťahujú na závady spôsobené chybou materiálu, prípadne výrobnou vadou.

Reklamáciu nám prosím oznámte najprv e-mailom. Predávajúci rozhodne, či bude treba reklamovaný tovar doručiť predávajúcemu. Ak áno, reklamovaný tovar zašlite na adresu v emailu. Reklamovaný tovar odporúčame zasielať službou "Expres kuriér" Slovenskej pošty. Táto služba má niekoľko výhod - je cenovo dostupná, rýchla (doručenie do 24 hodín od podania) a tovar je poistený do výšky 850 Eur. Zaistite vždy riadny obal, predídete tým prípadnému ďalšiemu poškodeniu pri doprave.

Pokiaľ bude Vaša reklamácia vybavená kladne, náklady na zaslanie Vám budú preplatené vo výške vzniknutých nákladov, najviac však 10 Eur. Pre preplatenie týchto nákladov je potrebné zaslať s tovarom fotokópiu prepravného dokladu z ktorého musí byť viditeľná zaplatená cena. Ak nebude doklad doložený, berieme to, že kupujúci nepožaduje preplatenie nákladov na prepravu k predávajúcemu. Pokiaľ bude reklamácia odmietnutá, tovar Vám na Vaše náklady (max. 10 Eur) zašleme späť.

Lehota na vybavenie reklamácie je 30 dní a začína plynúť dňom uplatnenia reklamácie.

Reklamovaný tovar musí byť čistý. K reklamácii tovaru je potrbné priložiť kópiu faktúry, príp. iný doklad o dodaní a zaplatení tovaru, ktorého vady sú reklamované. Zásielka musí obsahovať aj písomný popis reklamovanej závady s podpisom zákazníka. Najneskôr do piatich pracovných dní od uplatnenia reklamácie Vás budeme informovať o spôsobe vybavenia reklamácie. Za deň uplatnenie reklamácie sa považuje deň prevzatia reklamovaného tovaru dodávateľom z rúk prepravcu vr. potrebných dokladov. Ak nebudú s tovarom odovzdané požadované doklady, dňom uplatnenia reklamácie sa rozumie deň, kedy predávajúci obdržal poslednú z uvedených dokladov. Lehota na vybavenie reklamácie začína tiež plynúť dňom uplatnenia reklamácie.